Ana içeriğe atla

Fî'l-münâcâti

54.  İlâhî ente gaffâru'l-zünûbî
İlâhî ente settâru'l-uyûbî
55.  İlâhî ente keşşâfu'l-kürûbî
İlâhî ente ‘allâmu'l-guyûbî

56.  Dilerem evvelâ zâtuñ hakı-çün
       Sıfât u zikr ü âyâtuñ hakı-çün

57.  Cemâl u behcet ü hilmüñ hakı-çün
Kemâl ü kudret ü gılmuñ hakı-çün

58.  Gınâ vu ‘izz ü ikrâmuñ hakı-çün
‘        Atâ vu ‘avf u in’âmuñ hakı-çün

59.  Habîbu'llâh Ahmed hürmeti-çün
Ebû'l-Kâsım Muhammed ‘izzeti-çün

60.  Nebînüñ hil’ati tâcı hakı-çün
Şeb-i esrâda mi’râcı hakı-çün

61.  Cemî’-i âl u ashâbı hakı-çün
Kamu etbâ’ı ahbâbı hakı-çün

62.  İlâhî enbiyâlar ‘izzeti-çün
Hudâyâ evliyâlar hürmeti-çün

63.  Feleklerde melâyikler hakı-çün
Benî âdemde sâlikler hakı-çün

64.  Yolında sıdk-ıla ‘âbidler-içün
Riyâsız girçegin zâhidler-içün

65.  Giceler tâ seher kâîmler-içün
Seherler tâ mesâ sâîmler içün

66.  Muhiblerüñ gözi yaşı hakı-çün
Yürek zahmı ciger yaşı hakı-çün

67.  Habîbüñden cüdâ ‘âşıklar-içün
Nigârından ırak fârıklar-içün

68.  Giceler tâ seher sâhirler-içün
Seher-gehler sınuk hâtırlar-içün

69.  Seher ‘âşıklaruñ âhı hakı-çün
Kamu sâdıklaruñ râhı hakı-çün

370.  Garîb ü bî-kes ü bî-nâm hakı-çün
         Kapularda zelîl eytâm hakı-çün

371.  Gice gündüz müsâfirler hakı-çün
  Kuruda yaşda hâzırlar hakı-çün

372.  Esîr ü mübtelâlar hürmeti-çün
         Diyârından cüdâlar furkati-çün

373.  Halâyıkda benî âdem hakı-çün
         Yaradılmışda bu ‘âlem hakı-çün

374.  Behâyimler hakı-çün vahşeti-çün
         Beriyyeler ferâhî füshati-çün

375.  Bu yidi günbed-i hadrâ hakı-çün
          Bu yidi birke-yi deryâ hakı-çün

376.  Bu yidi encüm-i seyyâre hakkı
         Bu yidi memleket iftâr hakkı
…..

399.  Yazana okıyana bu kitâbı

  İlâhî rahmet eyle vir sevâbı

*hikmetname'den

GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

ÜZÜLME

Kaybolan Yusuf döner gelir Kenan’a, üzülmeHüzünler kulübesi döner bir gülistana, üzülme  Gamlı gönül, düzelir halin, karamsar olma
Şu divane başım kavuşur yine huzura, üzülme

Ömür baharı dönse yine çimenlik tahtına
Güzel öten kuşum, çelenk koyarsın başına, üzülme.

Felek dönmediyse iki gün muradımızca
Devran böyle sürmez ya hep; üzülme

Yitirme umudunu aman! Bilmiyorsun gayb sırlarını
Perde arkasında ne gizli oyunlar döner! Üzülme

Gönlüm, varlığımın temelini götürse de yokluk seli
Nuh’tur kaptanın; dert etme tufanı, üzülme.

Çölde yürüyeceksen Kâbe’ye varma şevkiyle
Deve dikenleri yaksa da canını, üzülme.

Konak yeri tehlikeli, varış yeri çok mu uzak
Sonu gelmeyecek bir yol yoktur; üzülme.

Canandan ayrılık, rakibimin sıkıştırması; halim bu
Biliyor hepsini halden hale sokan Tanrı; üzülme.

Hafızım, fakirlik köşesinde, kara gecelerin halvetinde
Virdin dua ile Kur’ân dersiyse, üzülme
ŞİRAZLI HAFIZ

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…