Ana içeriğe atla

Çoktan Seçmeli At Yarışı

Dersaneler öğretim kurumlarıdır, eğitim kurumları değildir. Kendi başına var olmaz, ancak varlığını ve gücünü uygulanan sınav sistemlerinden alır. Sınav sistemleri çoktan seçmeli soru sistemiyle uygulanır, bu durum herkesi hırslandırır, herkesi başarmaya iter, çünkü herkesin derdi nihayetinde “gazali olmak değil”, sistem içinde etiketlere bağlı bir kariyer elde etmektir,

Türkiye’de kariyer demek diplomalarla gelen saygınlık demektir, aynı zamanda ekonomi ve zenginleşme demektir. Bu yüzden herkesin, bütün ailelerin istediği çocuklarının geleceğini ekonomik olarak kurgulamaktır.

Ebeveynlerin derdi, çocuklarının gelecekte daha iyi bir insan olarak, adaletli, ahlaklı, faziletli,vicdanlı vs insanlar olması değil, daha çok iyi bir kariyer ve para öncelikleri vardır. Sağlık liseleri bunun en büyük kanıtı sayılabilir, şuanda tıka basa doludur, gençlerin yeteneklerine özelliklerine bakılmadan bu okullara kayıt edilmesinin altında yatan güdü, çocuklara “garantili” bir meslek edinmesi yönündeki arzularıdır.

Başbakanın vurguladığı gibi, faziletli öğretmenlerin yetiştirdiği faziletli bir kuşak yok ortada. Tam tersine, herkesin hırsla birbirinin üstüne basarak, önüne geçerek varolmaya çalıştığı bir sistemdir. Temeli de yetkinliğe bağlı değil, test sınavlarına bağlıdır, insanlar araştırma görevlisi olurken bile bu sisteme tabidir, öğretmen olurken de kpss dayalıdır.

Üniversite dersanelerini kaldırırken, başka bir tarafta ise üniversite mezunları için kpss dersaneleri her yerde türemiş durumda, yani dersanenin varlığı devletin uyguladığı sınav sistemlerine dayalıdır.

Bu dersaneler yeni bir müfredat üretmez, yeni herhangi bir uygulama getirmez, sadece sistemin öngördüğü gibi, test sorularını yapabilecek “başarılı test çözer” bir insan tipidir, bunun içinde ne fazilet, ne de erdem vardır. Tam aksine birbirini tepelemek, birbirinin önüne geçme mücadelesi vardır.

Böyle bir sistem durduğu sürece, dersaneleri kapatarak, sadece herkese ulaşabilen bir hizmeti yok edip, belki olanakları olan insanları sistem içinde öne geçirmekten başka bir anlama gelmez. Sivas’daki bir aile, herhangi bir ilçedeki aile, Türkiye’nin diğer zengin çocuklarıyla nasıl yarışacaktır?

Belki denebilir ki bu yarışa katılmak zorunda mı? Bir iktidar olarak gitsin ilçesindeki meslek yüksek okuluna girsin diyorsanız bir şey diyemem. O zaman bu milletin iktidarıyız diyemezsiniz.

Sizi iktidara taşıyan süreç, sizde biliyorsunuz ki, bu sınav sistemi karşısında elde ettiğiniz fırsat eşitliği sayesindedir. Anadolu insanı da başkalarının elinde olan sınavlarda başarılı olma imtiyazını aldı ve kendi evlatlarını köylerden, kasabalardan kıymetli üniversitelere gönderdi. Doksan üç senesinde Sivas’da kendi yatılı yurdumdan imam hatip lisesinden dört arkadaşımız hukuk fakültesi kazanmıştı, varın siz düşünün gerisini. Dersaneye giden bu çocuklar Ankara üniversitesi hukuk fakültesine girmişti.

Elbette dersanelerin varlığı bir eğitim sistemi içinde savunulmaz, savulmaması da gerekir, çünkü test öğretim sisteminin savunulur bir tarafı yoktur. Ama benim burada sormak istediğim soru ise, sistem bu halde dururken, milletin elindeki olanağı yok etmenin anlamı nedir?GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı