Ana içeriğe atla

ABDULLAH GÜL YENİDEN ADAYErdoğan’da cumhurbaşkanı olacak telaşı görünmüyor, gayet sakin hatta öyle rahatlamış görünüyor ki, bütün meselelerini çözmüş bir hava seziyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sorulduğunda cevaben:”yine ters köşeye yatırabiliriz” açıklamasını yapması bende cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı kanaatini uyandırdı. Çünkü bütün istişare sonuçlarını alıyor, temel bir vurgusu hiç değişmiyor, Abdullah gül beyle de konuşacağız mesajı başka bir şeye işaret ediyor.

Herkesin gördüğü bir şey var ki gelecek sistem kriz içeriyor, yani bir düzen vaat etmiyor, tam tersine bir kaos vaat ediyor. Bu sebeple sistemin işleyişi tamamen kişilerin iyi niyetleri, siyasi olgunluklarına bağlı olarak iyi işleyebilir, aksi halde sistem işlemez hale gelecektir.

 Sistemin kaderi kişilerin kendileriyle ilgili olacaktır. Bu durum bir devlet sistemi açısından hiç kabul edilebilir bir şey gibi görünmüyor.

Geleceği olmayan bir sistemi niçin deneyimlediğimiz meselesi de baya ilginç, sanırım biraz bize özgü bir anlayıştır, kervan yolda düzülür. Sorunlar yolda çözülür, galiba en büyük yeteneğimiz de bu, sorunlar içinden sürekli çözümler üreterek çıkmamızdır. Bu bazen ciddi bedeller ödetmektedir.

Görünen o ki, sistemin işleyişi tamamen kişilerin varlığına bağlı hale gelmiştir. Bu durumda en iyi işleyen sistem şuandaki sistemdir, Abdullah Gül cumhurbaşkanı, başbakan Erdoğan olursa sistem en azından bir beş yıl daha düzenli olarak işleyecektir. Bütün diğer olasılıklar, bir sosyolojik ön görü olarak ortaya koymalıyım ki kriz içermektedir.


*bir öngörü, bakalım neler olacak.


GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı

OBJE OLARAK İNSAN

“İnsan anlamla güzelleşir. Anlamı olmayan, içi boş olan insan bir objeden öte bir şey değildir. Mevlana, yunus emre daha niceleri yalnızca anlamla var.”

İnsan, bir çok açıdan bakıldığın elbette bir objedir. Somut, belli bir gerçekliği olan ve yer kaplayan olarak “varolan”ı ifade eder. Ama daha başka açılardan bakıldığında özellikle “kadim” uygarlığın yarattığı dünyadan bakınca insanın daha başka bir şey olması gerektiğini öğreniyoruz.
O kadim uygarlığın tam ortasında duran bireyler olarak insana daha başka bir gözle bakmamızdan ve insana “yüce”lik vermemizden daha doğal bir şey olamaz. Bu bakış açımız, günümüzde bir şekilde biçim değiştiriyor, ne olursa olsun her şekilde insana ait görüntüleri “alkışlama”, ne olursa olsun “paylaşma”, ne olursa olsun “beğen”me gibi bir takım alışkanlıklar edindik ve olur olmaz yerde bu ifadeleri sunuyoruz. Neden bu noktada olduğumuz sorusunun cevabını bulmak elbette mümkün, bir takım süreçlere baktığımızda bunun cevabını görebiliriz, özellikle eğitim, ai…