Ana içeriğe atla

TÜRKİYEYİ TÜRKSÜZLEŞTİRELİM

Milliyetçiliğin yayılmaya başlamasıyla birlikte imparatorluklar dağılmaya başlamıştır. Osmanlı imparatorluğu da milliyetçiliğin etkilerini yok etmek ve egemenliği altındaki ulusları bir arada tutmak için “biz Osmanlıyız” üst kimliğini ortaya atmıştır. Osmanlıcılık fikrini yaymak için okullarda çocuklara “hepimiz Osmanlıyız”, “Biz Osmanlıyız” diye marşlar, şiirler ezberletiliyordu. Eğitimde ezber konusunda iyiyizdir.

O dönem okullarda okutulan ders kitapları incelendiğinde bunun izlerini görmek mümkündür, ayrıca ittihat terakkinin nizam namesine baştan sona hakim olan şey Osmanlıcık fikridir, teşkilat yapısında, üyelik sisteminde tek geçerli olan şey de “Osmanlıcılık” üst kimliğidir. Osmanlıcılık fikrini programlaştıran ittihat terakkidir, bu fikrin fiyaskoyla sonuçlandığı açıktır.

İmparatorluğun başkenti olan İstanbul uzun zaman önce Türk kimliğini kaybetmişti, şehre hakim olan kültür, egemen gruplar daha çok yabancılardı. Bunun dışında ise, çeşitli ülkelerden getirilen köleler önemli bir yekun tutuyordu. Yani imparatorluğun başkenti saray uşaklarından, kölelerden, başka uluslardan gelenlerden müteşekkil bir başkent olmuştu. Özellikle neden Ankara’nın başkent seçildiğini M.Kemalin onca sarayın varlığına rağmen İstanbul’a taşınmadığını iyi okumak ve üzerinde düşünmek gerekir.

Bugün imparatorluk kültürü diye Anadolu’da yayılmaya çalışan kültürde böyle bir başkentin ürünüdür. İmparatorluğu kurtarama fikirleri de buradan doğuyordu. Türk kimliği akıllara bile gelmiyordu, uzun zamanda Anadolu ve Türk kimliğini hatırlamayacaklardır. Ta ki İstanbul işgal edilip, düşmanlar dört bir taraftan Anadolu’ya girene kadar. O vakit ki, o vaktin en parlak sloganı “kurtuluş Anadolu’dadır”, başka çare kalmamıştır, Anadolu ya geçmek gerekir söylemi yaygınlaşmıştır… Yüzlerce yıl sonra orada uzakta bir Anadolu’nun olduğu nihayet Osmanlı aydının aklına gelmiştir.

Burada Abdulhamid’in Anadolu’da Rumeli’de açtığı okulların varlığını yadsımamak gerekir; çünkü daha sonra bu okullardan yetişenler, Anadolu’da yeni bir devletin doğuşunu hazırlamışlardır.

Türkiye gerçek anlamda milliyetçilikle asla tanışamadı, çünkü kültürel iktidarı ellerinde bulunduranlar bir yerde Türklük denirse orada hemen “ırkçı mısınız?” sorusunu icat ettiler, ırkçılık ise “hitler çağırışımı” içerirdi. Bu yüzden kimse böyle bir yaftayla anılmak istemezdi, bu durumda ortaya tarihi temelden yoksun bir “kültürel bir türk milliyetçiliği” söylemi ortaya çıktı.

Atatürk’ün “İslamın” yerine icat etmeye çalıştığı “kültürel türk üst kimliği”de tutmadı, bu söylem bugün bir anlam ifade etmiyor. Her etnik topluluk kendi savunma hattını oluşturup orada varlığına ilişkin bir alan kazanmaya çalışıyor. Bütün etnik unsurlar bunu yaparken, ağzımızı açıp Türk dersek, ardından hemen ırkçı, faşist yaftasını yiyoruz. Oysa şuan izlediğimiz kültürel ve siyasal çatışmada diğer etnik unsurların faşist tutumlarından başka bir şey görmüyoruz.


Türklük kültürel bir kimlik değildir, etnik bir tanımdır. Tarih boyu böyle olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bugün kültürel Türklük meselesi diğer Türk olmayan etnik toplulukları kırmamak için imparatorluğun dağılma döneminde icad edilen Osmanlıcılık fikrinin başka bir versiyonudur.

GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı

OBJE OLARAK İNSAN

“İnsan anlamla güzelleşir. Anlamı olmayan, içi boş olan insan bir objeden öte bir şey değildir. Mevlana, yunus emre daha niceleri yalnızca anlamla var.”

İnsan, bir çok açıdan bakıldığın elbette bir objedir. Somut, belli bir gerçekliği olan ve yer kaplayan olarak “varolan”ı ifade eder. Ama daha başka açılardan bakıldığında özellikle “kadim” uygarlığın yarattığı dünyadan bakınca insanın daha başka bir şey olması gerektiğini öğreniyoruz.
O kadim uygarlığın tam ortasında duran bireyler olarak insana daha başka bir gözle bakmamızdan ve insana “yüce”lik vermemizden daha doğal bir şey olamaz. Bu bakış açımız, günümüzde bir şekilde biçim değiştiriyor, ne olursa olsun her şekilde insana ait görüntüleri “alkışlama”, ne olursa olsun “paylaşma”, ne olursa olsun “beğen”me gibi bir takım alışkanlıklar edindik ve olur olmaz yerde bu ifadeleri sunuyoruz. Neden bu noktada olduğumuz sorusunun cevabını bulmak elbette mümkün, bir takım süreçlere baktığımızda bunun cevabını görebiliriz, özellikle eğitim, ai…