Ana içeriğe atla

ETNİK TERÖR

İkiyüzlü etnik bir terör gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kim ne derse desin, etnik ayrılıkçı büyük bir sosyal meseleyle karşı karşıyayız. Sosyoloji bu! Biz ne kadar iyimser olmaya çalışsak da nihayetinde gerçek ortadan kalkmıyor.

Bu etnik terör ikiyüzlü; bir taraftan gülümseyerek barış diyor; demokrasi diyor; birlikte yaşama diyor, ama diğer tarafta ise gençleri sokağa döküyor; intikam yeminleri ediyor; fedailerle suikastlar planlıyor.

Bütün bu planların ardında büyük bir kitlesel destek vardır. Temelde bu kadar şiddetle iç içe geçmiş örgütler devletler içerisinde yaşayamaz. Devlet mekanizması birkaç gün içerisinde bu yapıları ortadan kaldırır. Ama biz ne yaparsak yapalım etnik terör bitmedi? İşte üzerinde düşünülmesi ve karamsar olunması gereken nokta bu.

Etnikçi, ayrılıkçı hareket Türk milletinin gözü önünde yalan söyleyerek; devletin milletin her türlü imkânından yararlanarak şiddeti üretiyor. Devletin meclisinde; devletin her türlü imkânını elde ederek; teröre bizatihi lojistik üretiyor.

Kendilerine karşı çıkanları içinse birkaç argümanı birlikte kullanıyor; bir aptalca ak parti düşmanlığına kapılmış bu yüzden düşünme yetilerini kaybetmiş kitleleri mobilize ediyor; onların medya uzantılarını kendi ayrılıkçı emelleri için kullanıyor.

Etnikçilerin kullandığı bir argümanda işid terörüdür. Bunun üzerinden bütün Müslümanları susturma; onları gerekiyorsa işidle özdeşleştirerek, terör ve şiddet uygulayarak yok etme eylemlerini sürdürüyor.

Polislerimizin şehit edilmesinde bile bu argümanı kullanacak kadar iğrenç bir kafa yapısına sahip olan bu ayrılıkçı etnik şiddet yanlıları hiç utanmadan sıkılmadan büyük bir kepazelikle bunu Türk milletinin gözünün içine bakarak yapıyor.

Oysa temelde ürettikleri şiddet bakımdan işidle ayrılıkçı etnik terörün hiç farkı yok; aynı sonuçları üretiyorlar. Üzülerek ifade edeyim ki; ak parti karşıtları da bu propagandaya alet olmuş; olmaya da devam ediyorlar.

Geçen yazımda; eninde sonunda her şey ortaya çıkar diye ifade etmiştim. Ak partinin iktidarları boyunca; çözüm süreci safsatasıyla terör örgütünün şehirlerde nasıl yapılandığı, öyle ki şehirleri işgal edecek kadar güçlü yapılar kurguladığını görmekteyiz. ak partidekiler bu süreçleri niçin izlemedi; ya gafletten, ya dalaletten ya da ki bunu hiç dillendirmek istemesem de sormak zorundayım ihanetten mi?


Örgütün iki yüzlü siyasetini niçin okuyamadılar; mesela cemaat yapısının iki yüzlü yapısını niye göremediler; iyi niyetten mi? Saflıktan mı? Yoksa başka amaçlarla karşı karşıya mıyız? Yıllar önce de yazmıştım, ak partiyi kendi amaçları için kullanan Kürtçü yapılar var diye; o yapılar Türkiye’yi bir uçuruma sürüklüyor diye; öyle anlaşılıyor ki sözümüzün geçmesi için zamanın doğrulamasını beklemekten başka bir şey düşmedi bize… 

GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı

OBJE OLARAK İNSAN

“İnsan anlamla güzelleşir. Anlamı olmayan, içi boş olan insan bir objeden öte bir şey değildir. Mevlana, yunus emre daha niceleri yalnızca anlamla var.”

İnsan, bir çok açıdan bakıldığın elbette bir objedir. Somut, belli bir gerçekliği olan ve yer kaplayan olarak “varolan”ı ifade eder. Ama daha başka açılardan bakıldığında özellikle “kadim” uygarlığın yarattığı dünyadan bakınca insanın daha başka bir şey olması gerektiğini öğreniyoruz.
O kadim uygarlığın tam ortasında duran bireyler olarak insana daha başka bir gözle bakmamızdan ve insana “yüce”lik vermemizden daha doğal bir şey olamaz. Bu bakış açımız, günümüzde bir şekilde biçim değiştiriyor, ne olursa olsun her şekilde insana ait görüntüleri “alkışlama”, ne olursa olsun “paylaşma”, ne olursa olsun “beğen”me gibi bir takım alışkanlıklar edindik ve olur olmaz yerde bu ifadeleri sunuyoruz. Neden bu noktada olduğumuz sorusunun cevabını bulmak elbette mümkün, bir takım süreçlere baktığımızda bunun cevabını görebiliriz, özellikle eğitim, ai…