Ana içeriğe atla

GÜNÜN SONUNDA

Günün sonunda her şey ortaya çıkar. Bazı şeyler bittikten sonra zararı ve karı ortaya çıkar; ak parti hükümetleri boyunca partinin ülkeye ne kazandırdığı, ne kaybettirdiğinin hesabı yapılmak zorundadır.

Aşırı fanatik particilerin söylemlerine bakılırsa elbette partinin yaptığı her şey doğru, her politikası millet için iyi gibi bir algıyı sürekli gündemde tutuyorlar. Kendi açılarından mantıklı olabilir, ama demokrasi böyle bir şey değildir. Demokrasi verdiğimiz oyların hesabını sormak; yanlış yapılana itiraz etmektir. Oylarımız kimsenin tapulu malı değildir.

Bizler tanrıya oy vermiyoruz; insanlara oy veriyoruz; o insanlar bizim oylarımızla iktidar sahibi oluyor, zenginleşiyor, çevresindekileri zengin ediyor. Öyle ki zamanla zengin, iktidar sahibi oligarşik bir zümre ortaya çıkıyor, her şey bizim, devlet bizim demeye başlıyor, geçmişte bunun örnekleri saymakla bitmez.

Ak partide uzun zaman iktidar oldu; Türkiye’yi tek başına yönetti, Türk milleti büyük bir teveccühle oy verdi. Ama gelinen noktada günün sonunda ne kazandık, ne kaybettik hesabını yapmak zorundayız.

Oy veren bireyler olarak bizler koyun değiliz, oyumuzu verdik, sonra susup oturacak değiliz, biz susunca partideki bilmem kimler de bizim oylarımız üzerinde istediği tasarrufu yapacak öyle mi? Yok böyle bir dünya…Son zamanlarda ki koalisyon tartışmalarında ak parti seçmenini umursamadan hareket etme eğilimi gösteriyor. Partinin koalisyon için CHP-HDP-AKP koalisyon çizgisinde olması gibi…Çözüm süreci diye ne idüğü belirsiz bir şeyi  esas alıyor, milliyetçi söylemlerden kaçınıyor, Türk milleti kavramı zaten gündeminde yok. Buradan uyarmak isterim; Efendiler yanlış yapıyorsunuz? Sizler Türk milletinden oy aldınız; oylarımızı kimseye peşkeş çektirmeyiz, hele etnikçilerin devlet hayalleri uğruna kendimizi kullandırtmayız.

Seçmen üzerinden herkes kendi dünyasında olanı siyasete ve devlete dayatıyor. Oysa ne tek bir seçmen var; ne de o Bey Efendilerin söylediği gibi seçmenler her politikaya mutlak destek olur, bazılarının hoşuna gider, bazılarının hoşuna gitmez. Seçmeni tek bir insan gibi düşünüp de seçmen böyle istiyor demek, saçmalıktan başka bir şey değildir.

Tek seçmen algısının altında yatan mantık iktidara temas eden kimselerin fikir ve düşünceleri vardır. Özellikle partiyi yönlendiren, belki seçmeni bile olmayan kimseler; biz böyle istiyoruz diye partiyi istedikleri yöne yöneltmek, istedikleri amaca ulaşmak için bir araç olarak kullanmaktalar.

Verdiğimiz oylarla her politikayı onaylıyoruz anlamını kimse çıkarmasın; yapılan hiçbir şey unutulmaz; çünkü yapılan doğrudan bizleri ilgilendirir, toplumu ilgilendirir, yapılmayan şeyler de hayatlarımız da birer eksik olarak bizi etkilemeye devam eder.

İktidar çevrelerinden birilerinin hayat standardı değişmeye bilir, onlar rüzgârdan fırtınadan etkilenmeye bilir, çünkü onlar kalelerin içinde korunaklı duvarlar içersinde her şeyden uzak yaşıyor olabilirler, ama toplumlar, kitleler fırtınalara açıktır, sosyal, siyasal ve ekonomik krizlere açıktır.

Bugün gelinen noktada toplum içerisinde birçok kriz varlığını hissettirmeye başladı bile. Bunlar ekonomik değil, daha kimlikle ilgili, daha Türk milletinin varoluşuyla ilgili şeylerdir. Bunun içinde ak partinin günün sonunda bize bıraktığı Türk milletinin varoluşuna tehdit oluşturacak yapılardır. Umarım ki bundan sonra biz seçmenlere kulak verirler;  yoksa oy vermeyiz olur biter.


GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı

OBJE OLARAK İNSAN

“İnsan anlamla güzelleşir. Anlamı olmayan, içi boş olan insan bir objeden öte bir şey değildir. Mevlana, yunus emre daha niceleri yalnızca anlamla var.”

İnsan, bir çok açıdan bakıldığın elbette bir objedir. Somut, belli bir gerçekliği olan ve yer kaplayan olarak “varolan”ı ifade eder. Ama daha başka açılardan bakıldığında özellikle “kadim” uygarlığın yarattığı dünyadan bakınca insanın daha başka bir şey olması gerektiğini öğreniyoruz.
O kadim uygarlığın tam ortasında duran bireyler olarak insana daha başka bir gözle bakmamızdan ve insana “yüce”lik vermemizden daha doğal bir şey olamaz. Bu bakış açımız, günümüzde bir şekilde biçim değiştiriyor, ne olursa olsun her şekilde insana ait görüntüleri “alkışlama”, ne olursa olsun “paylaşma”, ne olursa olsun “beğen”me gibi bir takım alışkanlıklar edindik ve olur olmaz yerde bu ifadeleri sunuyoruz. Neden bu noktada olduğumuz sorusunun cevabını bulmak elbette mümkün, bir takım süreçlere baktığımızda bunun cevabını görebiliriz, özellikle eğitim, ai…