Ana içeriğe atla

İŞİDCİLİK YAFTASI

Türkiye’nin, dünyanın Müslümanlarına yöneltilen yeni yaftası “işidci misin”; nerede bir sakallı görseler “işidci” diye yaftalama yoluna gidiyorlar. Müslümanlık neredeyse işidcilikle eşdeğer bir anlama getirilmeye çalışılıyor. Bunu bilinçli, planlı ve organize bir şekilde yapıyorlar.

Gerçekte böyle bir eşitlik söz konusu bile edilemez, ama batı-hristiyan, yahudi dünyası şii iranı açısından “işidcilik” bulunmaz bir argüman haline geldi. Bir zamanlar el kaidecilik vardı, ama o pek dünya çapında tutmamıştı. Öyle anlaşılıyor ki işidcilik meselesi tutmuş görünüyor.

İşidciliğin yaygın ve kötücül bir propagandaya dönüşmesinin temelinde bazı unsurlar var. Bu unsulardan bir tanesi terörst iran devleti, nerede sunni bir kalkışma görse, nerede kendi çıkarlarıyla uyuşmayan sunni bir yapı varsa, onu yok etmek için şeytanla bile yatağa girecek kadar kendi çıkarlarını yücelten anlayışıyla her sunniyi terorist ilan ediyor.

Diğer bir unsur da ırak diye bir ülke, kağıt üstünde olsa da şii ırak hükümeti işide karşı ortaya konan kara propagandanın ana damarlarından bir tanesi, hele bir de esad zalimi var ki ona laf etmek bile dilimize zul sayılır.

İşide karşı oluşturulan bu kara propaganda ağı, işidi tarihin en belalarından olan İsrail devletinden, pkk terörinden bile daha kötücül hale getiriyor. Bugün israili güneydeki ülkeyi dost edinen, iranı dost tutan, esadı dost tutan insan sayısı Türkiye’de azımsanmayacak kadar çoktur. Bunlar kesinlikle bu yaftayı acımasızca kullanacaklar. Bundan sonra İslam olmak gerçekten elde ateş tutmaya benzeyecek. Elbette ikiyüzlülerin İslam’ından söz etmiyorum. Sahici bir İslam ve dindarlık anlayışından söz ediyorum.

Bu işidcilik argümanı sosyolojik bir tespittir. Yarın Türkiye de üç beş sakallı Müslüman bir araya gelse, seküler, laik, İslam karşıtı, gayri müslim kim varsa hemen hepsi ağız birliğiyle, işidci bunlar diye suçlanarak, üzerine Amerikan bombaları yağdırılabilir. Türkiye’nin bir sokağında sırf kurban eti dağıttığı için, Müslüman bir genç katledilebilir, gerisi hayal gücümüzün ötesindedir

Batılı dostlarına bize yol verin mesajı veriyorlar. Sanıyorlar ki batılı dostları bu topraklarda kendi başlarına bağımsız bir devlet gerçekleştirmelerine izin verir. Oysa şunu iyi anlamaları gerekiyor ki, batı sizin kim olduğunuzu sizden iyi bilir. Lozan’da sizi bölen aynı İngiltere, aynı batılı güçlerdi

Son zamanlarda adı mevzu bahis edilmeyecek kadar önemsiz bir parti ve genel başkanı, kendi parti üyesine yapılan saldırıyı aynı mantık içinde “işidci” imasıyla sunması, tamda kendi hedeflerine ulaşmak için batıya açık bir mesaj gönderiyor.


İşidcilik propagandasının özünü işte bu oluşturuyor. Türkiye de sakallı, camilerin etrafındaki Müslümanların görüntülerini dünyaya pazarlayarak, kendi amaçlarına giden yolu döşemeye çalışan etnik köken siyaseti yapan, farklı inanç siyaseti yapan belli bir grup, ırkçı, faşist kafa bunları planlıyor. 

GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı